Action unknown: siteexport_addpage

תתחילו לחשוב

כעבור כמה שנים, הגירסה הראליסטית

על פי החוק אוסרים עליי לחשוב
הוראת השעה מונעת ממני לדבר
אבל אני שמח, חושב וחופשי
בזמן שאני יושב כאן בכלא, בתאי


המשכים אפשריים…

תתחילו לחשוב